Việc xin ý kiến Quốc hội về dự án luật trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội được tiến hành dưới hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến

Dự thảo Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đang được trình Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 8, Quốc hội khoá XIII.

          Dự thảo quy định việc triển khai thực hiện một số cải tiến, đổi mới trong các hoạt động của Quốc hội bao gồm: Hoạt động lập pháp; Hoạt động giám sát; Quyết định các vấn đề quan trọng; Tổ chức kỳ họp Quốc hội; Tổ chức phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Công tác bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội.

 

 

           Về một số cải tiến, đổi mới trong công tác lập pháp, dự thảo Nghị quyết đưa ra giải pháp:  Cơ quan thẩm tra và cơ quan trình phối hợp từ đầu quá trình chuẩn bị, cùng thảo luận để nâng cao chất lượng văn bản, xử lý chặt chẽ những vấn đề về nội dung, kỹ thuật, bố cục văn bản; tập trung trình Quốc hội thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau. 

 

 

 

           Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, việc xin ý kiến Quốc hội về dự án luật được tiến hành dưới hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến; trường hợp dự án có nội dung phức tạp, ý kiến còn khác nhau thì tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến. Thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với một dự án luật ít nhất là 1 ngày. Thành phần tham dự gồm các đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực của dự án. Tăng thời gian làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội để thảo luận và cho ý kiến về các dự án luật. Việc tổ chức thảo luận, tập hợp, tổng hợp, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội được tiến hành tương tự như xin ý kiến Quốc hội về dự án luật tại kỳ họp Quốc hội. 

 

           Tại kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Các dự án trình thông qua được bố trí trình đầu kỳ họp để có thời gian tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý. Tại phiên họp toàn thể, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo trước Quốc hội dự kiến tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại địa phương giữa hai kỳ họp Quốc hội. Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án luật. Thời gian phát biểu của đại biểu lần đầu không quá 7 phút, lần sau không quá 3 phút. 

                 Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan trình dự án, Đoàn thư ký kỳ họp dự kiến những nội dung cơ bản, những vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cần trình Quốc hội biểu quyết, làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội thông qua.

 

Tin đã đăng