Dự thảo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản: Khoáng sản xuất khẩu phải được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác còn hiệu lực

Khoáng sản xuất khẩu phải được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác còn hiệu lực – đây là một trong những nội dung được quy định trong dự thảo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương xây dựng đang được lấy ý kiến.

 

 

Theo quy định tại dự thảo Thông tư, khoáng sản khai thác trong nước và khoáng sản chế biến được xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Có tên trong Phụ lục kèm theo Thông tư; Được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác còn hiệu lực và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư; Tiêu chuẩn chất lượng của các loại khoáng sản có yêu cầu hàm lượng (%) có ích phải được các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS xác nhận.

Doanh nghiệp được xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và phải đáp ứng được điều kiện cụ thể: Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản: có giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Đối với doanh nghiệp chế biến khoáng sản: có giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến và hợp đồng mua khoáng sản để chế biến ký với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản; Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa phải thỏa mãn một trong các điều kiện: Có hợp đồng mua khoáng sản để xuất khẩu kèm theo bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản ký với doanh nghiệp nêu tại khoản 1 và khoản 2 của điều này. Có đủ chứng từ hợp lệ mua (hoặc đấu giá) khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

Trường hợp nhập khẩu khoáng sản để chế biến và xuất khẩu, doanh nghiệp phải có đủ chứng từ hợp lệ chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Thông tư được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 08/2008/TT- BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

 

 

 

Tin đã đăng