Dự kiến nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ mức 4.000.000 đồng/tháng lên 6.000.000 đồng/tháng

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội. Đồng thời, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNCN) đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, một số quy định còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn cho công tác quản lý thuế[1]. Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và đang được lấy ý kiến nhân dân tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

               Theo đó, một số nội dung chính được sửa đổi như sau:

Thứ nhất, về mức giảm trừ gia cảnh: Theo Điều 19 Luật thuế TNCN thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm: giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 4 trđ/tháng; cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 trđ/tháng (không hạn chế số người phụ thuộc).  Dự thảo điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo hướng nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ mức 4.000.000 đồng/tháng lên 6.000.000 đồng/tháng; nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1.600.000 đồng/tháng lên 2.400.000 đồng/tháng.

Thứ hai, về sửa đổi biểu thuế luỹ tiến từng phần: Điều 22 Luật thuế TNCN quy định biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, t kinh doanh gồm 7 bậc, mức thuế suất thấp nhất là 5%, mức cao nhất là 35%; thu nhập tính thuế làm căn cứ áp dụng biểu thuế là thu nhập chịu thuế sau khi đã được trừ các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BH trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia BH bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Dự thảo Luật sẽ bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành, theo đó Biểu thuế lũy tiến từng phần còn 6 bậc, thuế suất cao nhất 30%, như sau:

 

    Biểu thuế hiện hành                                           Phương án sửa đổi

Bậc thuế

 

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(trđ)

Thuế suất (%)

1

 

Đến 5

5

2

 

Trên 5 đến 10

10

3

 

Trên 10 đến 18

15

4

 

Trên 18 đến 32

20

5

 

Trên 32 đến 52

25

6

 

Trên 52 đến 80

30

7

 

Trên 80

35

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(trđ)

Thuế suất (%)

1

Đến 5

5

2

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 52

30

 

Thứ ba, về phạm vi, đối tượng chịu thuế: Dự án Luật sửa đổi quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công tại điểm b khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN như sau: bổ sung các khoản phụ cấp, trợ cấp như đã nêu trên, đồng thời bổ sung vào cuối điểm này quy định “và các khoản trợ cấp, phụ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công khác theo quy định của Chính phủ” để Chính phủ có thể quy định kịp thời khi có các khoản phụ cấp, trợ cấp mới phát sinh theo quy định của pháp luật khác.

          Bên cạnh đó, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cũng được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả thu nhập từ đổi nhà, đổi đất (nếu có); thu nhập từ uỷ quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người được uỷ quyền có đầy đủ các quyền về nhà đất theo quy định của pháp luật thay vì quy định ‘thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản”.

 

          Thứ tư, về quyết toán thuế và các nội dung quy định về quản lý thuế: Theo Điều 24 Luật thuế TNCN thì cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào NSNN và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Dự thảo Luật sửa đổi điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Luật thuế TNCN theo hướng cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào NSNN và quyết toán thuế theo quy định của Chính phủ. Theo đó, bỏ các cụm từ “đối với mọi khoản thu nhập” và “về quản lý thuế” tại điểm b khoản 1 Điều 24, đồng thời bổ sung cụm từ “việc quyết toán thuế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này” vào cuối khoản 3 Điều này.

 

Ngoài ra, các quy định về quyết toán thuế, thủ tục quyết toán thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán sẽ được nghiên cứu sửa đổi tại Nghị định của Chính phủ.

          Để có thời gian xây dựng các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trình Quốc hội về hiệu lực thi hành của Luật từ ngày 01/01/2014.

 [1] Theo Báo cáo tổng kết ba năm thi hành Luật thuế TNCN
 

Tin đã đăng