Dự thảo quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

 

          Dự thảo này được xây dựng nhằm thay thế Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở và Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở.

Text Box: Nghiệp vụ thị trường mở là việc Ngân hàng nhà nước thực hiện mua, bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

          Việc xây dựng văn bản này là để thống nhất các quy định pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở hiện nay, cũng như để bắt kịp sự phát triển của thị trường.

Một nội dung đưa ra trong dự thảo đang lấy ý kiến là bổ sung thêm điều kiện để các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở: “Duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Điều kiện này đặt ra yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của NHNN trong việc duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời cũng giúp cơ quan này lựa chọn TCTD, chi nhánh NH nước ngoài có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, tránh những rủi ro cho NHNN.

Cũng theo dự thảo trên, đối với những thành viên đã bị chấm dứt tư cách, nếu muốn tham gia nghiệp vụ thị trường mở phải chờ sau 3 tháng và thủ tục công nhận lại thành viên được áp dụng như công nhận lần đầu.

Để có thông tin giúp việc dự kiến vốn khả dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn, dự thảo đưa nội dung về cung cấp thông tin qua trang nghiệp vụ thị trường mở thành một nội dung bắt buộc đối với các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Dự thảo cũng bổ sung việc đánh giá hoạt động của các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở hàng năm, đồng thời dựa vào kết quả đánh giá đó để công bố các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

 Ngoài ra, bổ sung, sửa đổi quy định về việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở chặt chẽ hơn. Ngoài việc chấm dứt tư cách thành viên dựa trên việc thành viên có đơn tự nguyện rút khỏi danh sách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, thành viên bị tổ chức lại, giải thể, phá sản, tư cách thành viên sẽ bị chấm dứt nếu thành viên nếu không được NHNN lựa chọn vào danh sách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở hoặc vi phạm việc cung cấp thông tin ba 3 lần trong 1 năm....

 Dự thảo Thông tư cũng bổ sung việc công bố lịch giao dịch nghiệp vụ thị trường mở hàng tháng qua trang tin nghiệp vụ thị trường mở. Thông tin này sẽ do NHNN (Sở Giao dịch) công bố.
 

Tin đã đăng