MỨC XỬ PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH SẼ TĂNG THEO CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

Đây là một trong những nội dung mang tính “đột phá” được quy định tại dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.

Xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Được ban hành đầu tiên vào năm 1989, từng bước được hoàn thiện, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm hành chính ở nước ta, bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, an toàn xã hội để phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, thực tế thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính diễn ra rất phức tạp, lại chưa được theo dõi, quản lý thống nhất đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành pháp luật và hiệu lực quản lý của Nhà nước, ảnh hưởng đến kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Qua hơn 10 năm thực hiện, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần phải được khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

 

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính chính thức được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo dự án Luật.

 

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính được trình Quốc hội cho ý kiến gồm 6 phần, 12 chương, 150 điều, trong đó có nhiều quy định được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hơn so với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành như quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại; quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác xử lý vi phạm hành chính; bổ sung một số hình thức xử phạt mới (đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, buộc học tập các quy định của pháp luật có liên quan đến hành vi vi phạm, buộc chữa bệnh đối với người bán dâm bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và một số biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra

 

Một trong những nội dung mang tính đột phá trong dự án Luật xử lý vi phạm hành chính là quy định về mức tiền phạt tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể bao gồm: Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia; Lĩnh vực tư pháp; Lĩnh vực y tế, sức khỏe; Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch; Lĩnh vực khoa học, công nghệ; Lĩnh vực lao động - xã hội; Lĩnh vực giao thông, quản lý và bảo vệ các công trình giao thông; Lĩnh vực thông tin và truyền thông; Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Lĩnh vực thương mại; Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Lĩnh vực công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị; Lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Lĩnh vực kế hoạch đầu tư; Lĩnh vực lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng. Đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực nêu trên chưa được quy định, dự án Luật giao Chính phủ quy định mức phạt tiền nhưng không vượt quá mức tối đa quy định đối với lĩnh vực đó. Đối với các lĩnh vực hoặc nhóm hành vi vi phạm hành chính mới chưa được quy định trong Luật thì Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng mức phạt tiền tối đa không được quá 2.000.000.000 đồng.

 

Đặc biệt, dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền của  Chính phủ trong việc điều chỉnh tương ứng mức xử phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực căn cứ vào tỷ lệ phần trăm (%) biến động về giá cả theo Nghị quyết của Quốc hội.

 

Với những đổi mới trong việc quy định về thẩm quyền, hình thức và thủ tục xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành sẽ là công cụ pháp lý quan trọng góp phần tích cực giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính của đất nước, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các vi phạm hành chính trong thời kỳ mới.

 

 

 

 

 

 


Tin đã đăng