Sẽ thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ?

Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu không thể thiếu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực của công chức ngành nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định số 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ theo đó thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ

 

1.Mục đích thành lập Trường

 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trực thuộc Bộ Nội vụ được thành lập từ việc nâng cấp Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm xây dựng một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và nghiên cứu khoa học quản lý hành chính nhà nước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội vụ và cán bộ công chức cấp xã chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc loại hình nhà trường của cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với mô hình chung về tổ chức cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ. Trên thực tế, 15/19 bộ đã thành lập 17 Học viện, trường Đào tạo, bồi dưỡng theo mô hình này.

 

 

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đào tạo và bồi dưỡng cho 2 đối tượng chính là cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và cán bộ, công chức cấp xã theo nhu cầu của các địa phương. Ngoài ra còn các đối tượng khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

 

3. Dự kiến quy mô đào tạo:

 

Theo đối tượng đào tạo bồi dưỡng nói trên thì nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trường khá lớn với khoảng 20.000 cán bộ, công chức ngành nội vụ và khoảng 200.000 cán bộ, công chức cấp xã. Dự tính ban đầu, năm 2010, quy mô đào tạo, bồi dưỡng của Trường khoảng 7.000 đến 7.500 lượt học viên, sau đó mỗi năm tăng 2.000 lượt học viên và đến năm 2015, quy mô đào tạo, bồi dưỡng đạt 15.000 đến 17.000 lượt học viên.

Dự kiến Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong thời gian tới./.


 

Tin đã đăng