DỰ ÁN LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

 

Sự cần thiết ban hành Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những chuyển biến quan trọng, để tạo khung pháp lý thống nhất cho hoạt động mua sắm, đấu thầu từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, việc sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu để ban hành một luật mới thay thế là hết sức cần thiết với các lý do sau:

Hiện nay ở Việt Nam, lĩnh vực đấu thầu đang được chia nhỏ và quản lý không tập trung, các quy định về đấu thầu nằm rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật gây nên tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các văn bản và gây khó khăn cho các đơn vị thực hiện; nhiều quy định trong Luật không còn phù hợp với tình hình thực tế, gây ra những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

 Thực hiện chủ trương hướng tới Chính phủ điện tử mà một trong những nội dung quan trọng là ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ, trong Luật Đấu thầu mới chỉ có một điều quy định về đấu thầu điện tử. Theo đó, các quy định về đấu thầu hiện hành cần được sửa đổi theo hướng tạo khung pháp lý cho hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước.

Một số quy định trong Luật Đấu thầu cần được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu.

Hướng tới việc thực hiện các cam kết của Việt Nam với tư cách thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và khi tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do với EU.

 

Một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

 

1. Yêu cầu nhà thầu nước ngoài liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam. Dự thảo Luật đưa ra quy định bắt buộc đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam gói thầu tư vấn, xây lắp, hỗn hợp phải liên danh hoặc ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam. Trong đó, giá trị khối lượng công việc dành cho nhà thầu Việt Nam không dưới 30% giá dự thầu trong trường hợp nhà thầu Việt Nam đủ khả năng thực hiện. Nhà thầu nước ngoài chỉ được phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu

2. Khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nhằm thực hiện chủ trương do Bộ Chính trị phát động “Khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, Dự thảo Luật bổ sung quy định về trường hợp áp dụng mua sắm trong nước, mua sắm quốc tế để thực hiện chủ trương trên trong lĩnh vực đấu thầu.

3. Quy định cụ thể quy trình lựa chọn nhà thầu. Nhằm thực hiện chủ trương về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Dự thảo Luật tăng cường giản lược các thủ tục hành chính trong đấu thầu, đồng thời quy định cụ thể hơn về các quy trình lựa chọn nhà thầu theo từng hình thức thực hiện để tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho bên mời thầu.

4. Quy định về lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung. Dự thảo bổ sung một số nguyên tắc lớn và quy trình tổng quát trong mua sắm thường xuyên nhằm tăng tính pháp lý của quy định trong lĩnh vực này, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng bổ sung hình thức mua sắm tập trung để nhân rộng việc áp dụng trong công tác đấu thầu.

5. Quy định về pPhân cấp trong đấu thầu. Dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng giao người quyết định đầu tư (người có thẩm quyền), chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và thực hiện gói thầu. Đặc biệt phân cấp quyết định hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt, đặc thù cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân mà không trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giống như quy định của Luật Đấu thầu năm 2005. Quyền quyết định về hoạt động thẩm định các nội dung trong mua sắm cũng giao cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư được chủ động xem xét, không quy định bắt buộc phải thẩm định tất cả nội dung trong đấu thầu (kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu) như quy định của Luật Đấu thầu để rút ngắn thời gian trong mua sắm, đồng thời tạo sự chủ động và linh hoạt cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư phê duyệt quyết định chỉ thẩm định khi cần thiết. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và trách nhiệm của người có thẩm quyền trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tương ứng với quyền được giao.

Tin đã đăng