Quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nhằm thực hiện quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

           Dự thảo Thông tư này quy định về việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Thông tư này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thu, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và việc sử dụng tiền phạt vi phạm pháp luật cho công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực. Đối với các vụ vi phạm pháp luật có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan xử lý vi phạm pháp luật thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu.

Tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt sau khi nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước được sử dụng 70% để phục vụ cho công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm pháp luật, bao gồm các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ như: Chi thông tin liên lạc, chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực; Chi đi lại, ở, lưu trú cho cán bộ tham gia điều tra, xử phạt vi phạm; Mức chi mua tin của mỗi vụ việc tối đa không quá 10% mức tiền xử phạt; Chi lấy ý kiến chuyên gia tối đa không quá 3.000.000 đồng/vụ việc; Chi bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực và những người được cấp có thẩm quyền điều động trực tiếp tham gia kiểm tra, xử phạt vi phạm với mức không quá 1.000.000 đồng/người/thángSố còn lại không thuộc các khoản chi hợp lý, hợp lệ trên phải nộp vào ngân sách nhà nước các cấp theo quy định.

            Dự thảo Thông tư quy định Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền phạt kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp tiền xử phạt vi phạm pháp luật; theo dõi, hạch toán các khoản thu phạt vi phạm pháp luật theo đúng các quy định hiện hành về thu ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này. Cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm theo dõi việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực theo đúng quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn quy định về thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ cho công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm pháp luật, quyết toán chi phí hợp lý, hợp lệ cho công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm.

Dự thảo Thông tư liên tịch này đang được đăng trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

 

 

Tin đã đăng