Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới mà Việt Nam hiện là thành viên và đẩy mạnh hoạt động phòng chống thuốc là trong cả nước, Quốc hội khóa XIII đã chỉ đạo Chính phủ triển khai xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

           Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá, đến nay dự thảo gồm 5 chương, 35 điều.

Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 9), theo đó, dự thảo Luật quy định các nội dung cơ bản của công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, bao gồm: nguyên tắc phòng, chống tác hại của thuốc lá ; chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; của công dân); hợp tác quốc tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hành vi bị cấm. Nhìn chung các quy định trên của dự thảo Luật được thừa kế từ các quy định hợp lý của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

Chương II. Các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá (từ Điều 10 đến Điều 18), gồm các biện pháp đồng bộ để loại trừ dần việc sử dụng thuốc lá trong cộng động, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đối với việc phòng, chống hút thuốc là nơi công cộng, như sau: (i) thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó phân giao trách nhiệm về trong thông tin, giáo dục, truyền thông đối với các cơ quan quản lý nhà nước và quan trọng hơn là có sự tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. (ii) địa điểm cấm hút thuốc lá, theo đó, dự thảo chia ra, gồm: địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (cấm hút thuốc lá hoàn toàn cả trong nhà và trong phạm vi khuôn viên hoặc cấm hoàn toàn trong nhà) và địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. (iii) quy định nghĩa vụ của người hút thuốc lá và đề cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá; (iv) yêu cầu băt buộc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam; (v) hạn chế các hoạt động tài trợ từ doanh nghiệp ngành thuốc lá; (vi) đẩy mạnh hoạt động cai nghiện thuốc lá và đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nàh nước trong hỗ trợ cai nghiện thuốc lá (trọng tâm là Bộ Y tế và UBND các cấp).

Chương III. Các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc là (Từ Điều 19 đến Điều 27), theo đó, các biện pháp được đề cập, bao gồm: (i) quản lý kinh doanh thuốc lá và quy hoạch kinh doanh thuốc lá; (ii) kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá; (iii) kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước; (iv) xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá; (v) quy định số lượng điếu thuốc lá trong bao, gói; (vi) quy định điều kiện để được bán thuốc lá; (vii) Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác này.

Chương IV. Các điều kiện để đảm bảo phòng, chống tác hại của thuốc lá (từ điều 28 đến Điều 31). Bao gồm các vấn đề về thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, nội dung đáng lưu ý là việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, theo dự thảo, đây là quỹ quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế, chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng huy động, cung cấp và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn quốc. Về nguồn kinh phí thành lập Quỹ, hiện còn chưa thống nhất. Tuy nhiên, về phía Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn là ý kiến trích 2% từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá vì cho rằng thể hiện tính thống nhất của hệ thống pháp luật, minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hiện dự thảo Luật đang được Quốc hội khóa XIII tổ chức họp lấy ý kiến lần cuối và dự kiến sẽ thông qua trong Quý III năm 2012. Dự kiến luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, dự thảo đưa ra lộ trình đối với bao, tút, hộp thuốc lá không thực hiện về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày Luật có hiệu lực sẽ không được sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin đã đăng