Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 05 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2131/QĐ-BCT về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009. Quyết định gồm 3 nội dung chính: bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình năm 2009; rút văn bản ra khỏi Chương trình năm 2009 và điều chỉnh thời gian trình văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình năm 2009.

Các văn bản được bổ sung vào Chương trình gồm: Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động phân loại và ghi nhãn hóa chất; Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư quy định về tiêu chí và điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định khi tiến hành kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

 

Do có sự thay đổi trong thực tế,  “Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý và giám sát hoạt động của tài khoản điều hòa phục vụ bù chéo trong giá điện” được rút khỏi Chương trình năm 2009. Lý do rút khỏi Chương trình: theo phương pháp xây dựng giá điện được duyệt trong Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2011 theo cơ chế thị trường, không cần thiết áp dụng tài khoản điều hòa nữa nên việc xây dựng thông tư này là không cần thiết.

Điều chỉnh thời gian trình 3 văn bản trong Chương trình để có thời gian chuẩn bị được tốt hơn.

 

 

Tin đã đăng