Phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Thực hiện theo Quyết định số 2455/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về giao Vụ Pháp chế và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí tại 3 miền Bắc, Trung và Nam cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến kinh doanh khí chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.
 Ngày 31/7/2018, Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 87/2018/NĐ-CP tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở Công Thương, các Chi cục QLTT và các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của việc quy định các nội dung trong Nghị định 87/2018/NĐ-CP như (i) Cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh là rào cản cho các doanh nghiệp; (ii) Đơn giản hoá các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (iii) Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và (iv) chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm với chủ trương kiến tạo, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Nghị định 87/2018/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật so với Nghị định số 19/2016/NĐ-CP như sau:
- Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh bổ sung thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG, thương nhân sản xuất chai LPG mini.
- Cắt giảm các loại hình thương nhân trung gian trong hoạt động kinh doanh khí. Theo Nghị đinh mới này nay chỉ còn các loại hình thương nhân sau: Thương nhân sản xuất, chế biến; thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân kinh doanh mua bán khí.
- Về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh khí không quy định bắt buộc phải sở hữu các cơ sở vật chất như quy mô dung tích, chai chứa LPG, mở rộng hình thức cho thuê đối với các cơ sở vật chất này; không bắt buộc phải thiết lập hệ thống phân phối.
- Phân cấp thẩm quyền cho cơ quan địa phương trong việc cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
- Các điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cắt giảm và đơn giản hóa theo chủ trương kiến tạo của Chính phủ.
- Nghị định 87/2018/NĐ-CP chỉ quy định về điều kiện đối với các trạm cấp và không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các trạm cấp này.
- Bổ sung một chương quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí gắn liền với các cơ sở vật chất của thương nhân.
Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều đồng tình với nội dung của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến nghị định này tại miền Trung và miền Nam trong ngày 02 và 03/8/2018 để phổ biến hướng dẫn cho cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khí tại 02 khu vực này./.

Tin đã đăng