Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 16/01/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 267/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương gồm 54 văn bản, trong đó có 25 văn bản chuyển từ năm 2011 sang. Chia theo loại văn bản, 54 văn bản bao gồm:  11 văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành (09 Nghị định và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và 43 văn bản ban hành theo thẩm quyền ( 37 Thông tư và 6 Thông tư liên tịch).

So với Chương trình XDVBQPPL năm 2011, Chương trình XDVBQPPL năm 2012 có số lượng văn bản ít hơn và do 13 đơn vị sau đây chủ trì soạn thảo:

- Vụ Công nghiệp nhẹ: 3 văn bản;

- Vụ Thương mại miền núi: 3 văn bản;

- Vụ Khoa học công nghệ: 4 văn bản;

- Vụ Công nghiệp nặng: 2 văn bản

- Vụ Kế hoạch: 4 văn bản;

- Vụ Xuất nhập khẩu: 10 văn bản;

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin: 1 văn bản;

- Cục Hóa chất: 4 văn bản;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: 7 văn bản;

- Cục Điều tiết điện lực: 4 văn bản;

- Cục Quản lý cạnh tranh: 1 văn bản;

- Cục Công nghiệp địa phương: 1 văn bản.

- Cục Quản lý thị trường: 3 văn bản;

- Cục Xúc tiến thương mại: 1 văn bản;

- Tổng cục năng lượng: 6 văn bản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Tin đã đăng