Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4182/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009.

Theo Quyết định này, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương được bổ sung thêm hai văn bản: Thông tư quy định về mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường; Thông tư hướng dẫn thủ tục khai báo hóa chất.
Dự kiến hai văn bản này sẽ được ban hành vào tháng 12 năm 2009.

Tin đã đăng