Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG

­­­­­­­­­­­­­­

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14747 /QĐ-BCT

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật năm 2016

 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Vũ Huy Hoàng


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14747 /QĐ-BCT

 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

I. Dự thảo Nghị định

 

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị  chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

    1.              

Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (thay thế Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP và một phần nội dung của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

6/2016

 

    2.              

Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Cục Công nghiệp địa phương

9/2016

 

    3.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Cục Quản lý thị trường

9/2016

 

    4.              

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

    5.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

    6.              

Nghị định thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Vụ Công nghiệp nhẹ

11/2016

 

    7.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Vụ Công nghiệp nhẹ

11/2016

 

    8.              

Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản

Vụ Công nghiệp nặng

11/2016

 

    9.              

Nghị định sửa đổi Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

Vụ Pháp chế

11/2016

 

  10.            

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

11/2016

 

 

II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị  chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

    1.              

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tổng cục Năng lượng

3/2016

 

    2.              

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Vụ Công nghiệp nặng

3/2016

 

    3.              

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ đãi ngộ đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại Phiên điều trần

Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh

6/2016

 

    4.              

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân)

Cục Điều tiết điện lực

7/2016

 

 

III. Dự thảo Thông tư

 

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị  chủ trì

Thời gian ban hành

Ghi chú

  1.    

Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016

Cục Xuất nhập khẩu

1/2016

 

  2.    

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

Cục Xuất nhập khẩu

1/2016

 

  3.    

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm với thuế suất 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào

Cục Xuất nhập khẩu

1/2016

 

  4.    

Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Vụ Công nghiệp nặng

3/2016

 

  5.    

Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016

Cục Xuất nhập khẩu

3/2016

 

  6.    

Thông tư quy định việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016

Cục Xuất nhập khẩu

3/2016

 

  7.    

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

Vụ Công nghiệp nặng

3/2016

 

  8.    

Thông tư hướng dẫn về quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Năng lượng

4/2016

 

  9.    

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh

5/2016

 

10.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Vụ Công nghiệp nặng

5/2016

 

11.  

Thông tư thay thế Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ các dự án nhà máy nhiệt điện

Vụ Công nghiệp nặng

5/2016

 

12.  

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

6/2016

Chuyển từ 2015 sang

13.  

Thông tư thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch

6/2016

 

14.  

Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch

6/2016

 

15.  

Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu

Cục Xuất nhập khẩu

6/2016

Phụ thuộc tiến độ phê duyệt hiệp định của các nước

 

16.  

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Đồ uống

Tổng cục Năng lượng

6/2016

 

17.  

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Thép

Tổng cục Năng lượng

6/2016

 

18.  

Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Tổng cục Năng lượng

6/2016

 

19.  

Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương và Thông tư số 13/2013/TT-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT)

Vụ Pháp chế

7/2016

 

20.  

Thông tư quy định về bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành, Thẻ thanh tra, tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành, trang phục và hoạt động thanh tra chuyên ngành Công Thương, đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Bộ

8/2016

 

21.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

9/2016

 

22.  

Thông tư quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

9/2016

 

23.  

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BCT, Thông tư số 26/2012/TT-BCT và Thông tư số 61/2014/TT-BCT)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2016

 

24.  

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Nhựa

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

25.  

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Giấy và bột giấy

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

26.  

Thông tư thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại

Vụ Kế hoạch

11/2016

 

27.  

Thông tư thay thế Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Kế hoạch

11/2016

 

28.  

Thông tư thay thế Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch

11/2016

 

29.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2016

 

30.  

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2016

 

31.  

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải (thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải)

Cục Điều tiết điện lực

11/2016

 

 

IV. Dự thảo Thông tư liên tịch

 

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị  chủ trì

Thời gian ban hành

Ghi chú

1.      

Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Vụ Công nghiệp nặng

5/2016

 

 

Tin đã đăng