Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG

­­­­­­­­­­­­­­

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14747 /QĐ-BCT

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật năm 2016

 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Vũ Huy Hoàng


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14747 /QĐ-BCT

 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

I. Dự thảo Nghị định

 

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị  chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

    1.              

Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (thay thế Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP và một phần nội dung của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

6/2016

 

    2.              

Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Cục Công nghiệp địa phương

9/2016

 

    3.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Cục Quản lý thị trường

9/2016

 

    4.              

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

    5.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tổng cục Năng lượng

11/2016

 

    6.              

Nghị định thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Vụ Công nghiệp nhẹ

11/2016

 

    7.              

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Vụ Công nghiệp nhẹ

11/2016

 

    8.              

Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản

Vụ Công nghiệp nặng

11/2016

 

    9.              

Nghị định sửa đổi Nghị định số