Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương

Ngày 23/01/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BCT). Theo đó, Chương trình gồm 64 văn bản (7 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 49 Thông tư và 5 Thông tư liên tịch) do 18 đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo./.

Tin đã đăng