Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4082/QĐ-BCT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Chương trình XDVBQPPL 2012) của Bộ Công Thương

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4082/QĐ-BCT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Chương trình XDVBQPPL 2012) của Bộ Công Thương. Theo đó, Quyết định kèm theo 4 phụ lục: Danh mục văn bản bổ sung vào Chương trình; Danh mục văn bản điều chỉnh thời gian trình; Danh mục văn bản đưa ra khỏi Chương trình XDVBQPPL 2012 và Danh mục văn bản đã trình/ban hành nhưng chưa có trong Chương trình XDVBQPPL 2012. Cụ thể:

- Phụ lục 1: Bổ sung vào Chương trình 14 văn bản gồm 1 Pháp lệnh, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư;

- Phụ lục 2: Điều chỉnh thời gian trình của 21 văn bản gồm 2 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 14 Thông tư và 4 Thông tư liên tịch;

- Phụ lục 3: Đưa 8 văn bản QPPL ra khỏi Chương trình XDVBQPPL 2012 gồm 1 Nghị định, 6 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch

- Phụ lục 4: Bổ sung 13 văn bản QPPL đã trình/ban hành chưa có trong Chương trình XDVBQPPL 2012 vào Chương trình.

Theo Quyết định 267/QĐ-BCT ngày 16/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình XDVBQPPL năm 2012, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 54 văn bản. Chia theo loại văn bản, 54 văn bản bao gồm: 9 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 37 Thông tư và 6 Thông tư liên tịch.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung Chương trình, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành là 60 văn bản, gồm 1 dự thảo Pháp lệnh, 8 dự thảo Nghị định, 4 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 42 dự thảo Thông tư và 5 dự thảo Thông tư liên tịch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Tin đã đăng