Luật Tố tụng hành chính: Thời hiệu khởi kiện căn cứ vào nội dung khởi kiện

So với các quy định về thời hiệu khởi kiện trong các Luật: Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật khiếu nại tố cáo thì thời hiện khởi kiện trong Luật Tố tụng hành chính được quy định một cách cụ thể hơn theo từng nội dung khởi kiện của đương sự

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật tố tụng dân sự được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 159 là 2 năm . Theo quy định tại Điều 31 Luật khiếu nại, tố cáo, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày.  Theo Điều 30 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì thời hiệu khiếu kiện hành chính là 30 ngày hoặc 45 ngày tùy từng trường hợp. Như vậy có thể thấy các quy định trước khi Luật Tố tụng hành chính ra đời về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính khá ngắn trong khi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì lại khá dài. Đặc trưng của tố tụng hành chính đòi hỏi, thời hiệu khởi kiện không thể quá ngắn để đảm bảo cho người dân có đủ thời gian chuẩn bị chứng cứ, tuy nhiên, thời hiệu này cũng không thể quá dài vì đặc thù của việc giải quyết các khiếu kiện hành chính.

Trên cơ sở rà soát các quy định hiện thời của pháp luật liên quan về thời hiệu khởi kiện trong đó có thời hiệu khởi kiện hành vi hành chính về đất đai theo Luật Đất đai, Luật Tố tụng hành chính quy định rõ thời hiệu khởi kiện theo từng nội dung khởi kiện của đương sự. Theo đó

Đối với khiếu kiện về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc , thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật thôi việc.

Đối với khiếu kiện về các quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì thời hiệu khởi kiện là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Đối với khiếu kiện về kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri thì thời hạn khởi kiện kéo dài từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc từ ngày kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri cho đến trước ngày bầu cử 5 ngày.

Như vậy thời hiệu khởi kiện các vụ án hành chính được tính căn cứ vào nội dung khởi kiện. Ngoài ra trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Các quy định của Bộ luật dân sự về cách xác định thời hạn, thời hiệu cũng được áp dụng trong tố tụng hành chính.


Tin đã đăng