Nghị định 81/2009/NĐ-CP: tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hộ dân

Ngày 12 tháng 10 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Theo đó, để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hộ dân có nhà ở, công trình dưới đường dây dẫn điện có thể cải tạo nhà ở và hạn chế phải chặt tỉa các cây trồng lâu năm có giá trị trong  khu vực có đường dây đi qua, Nghị định đã quy định nâng khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất đối với cấp điện áp đến 35 kV từ 11 m lên 14 m; cấp điện áp 110 kV từ 12 m lên 15 m; cấp điện áp 220 kV từ 13 m lên 18 m.

Theo quy định của Nghị định, nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220kV không phải di dời nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy; các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình phải được nối đất theo quy định; không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp; khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại ≥ 3m đối với điện áp đến 35kV, ≥ 4m đối với điện áp 110kV, ≥ 6m đối với điện áp 220kV; cường độ điện trường ≤ 5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất 1m và ≤ 1kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất 1m.

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân ngoài hành lang an toàn lưới điện, giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV được xem xét bồi thường, hỗ trợ và di dời khi có một trong các điều kiện sau: Cường độ điện trường lớn hơn quy định (tức là > 5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất 1m và > 1kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất 1m) hoặc khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện ≤ 60m.

Nghị định cũng bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện. Cụ thể, nhà ở, công trình phụ phục sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220 kV thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau: nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang an toàn lưới điện, mức bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện; trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình theo quy định nói trên, nếu chủ sở hữu nhà ở tự tìm được đất ở mới và có nguyện vọng di chuyển khỏi hành lang an toàn lưới điện, thì tự thực hiện việc di chuyển và được hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2009. Đối với các dự án, công trình đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành thì thực hiện điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.

Tin đã đăng