Hướng dẫn phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước

Thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, ngày 31/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ.

Theo quy định của Thông tư, các công ty đang có số vốn nhà nước nhỏ hơn mức vốn điều lệ, phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước đầu tư được dùng để đầu tư bổ sung vốn nhà nước cho đủ mức vốn điều lệ của công ty đã được phê duyệt.

Công ty có số vốn nhà nước lớn hơn hoặc bằng mức vốn điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thì phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước được xử lý như sau:

- Đối với các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước, Tổng công ty do các công ty tự đầu tư góp vốn thành lập chuyển về Văn phòng Tổng công ty (hoặc công ty mẹ); đối với các công ty con trong mô hình công ty mẹ - công ty con thì chuyển về công ty mẹ.

- Đối với Tổng công ty nhà nước hoặc công ty mẹ và công ty nhà nước độc lập trực thuộc các Bộ, địa phương chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Hàng năm, Bộ Tài chính xem xét chấp thuận cho công ty nhà nước được sử dụng phần lợi nhuận được chia bổ sung vốn điều lệ hoặc điều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Thông tư cũng quy định rõ, đối với công ty đầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lãi nếu phân phối lợi nhuận như trên mà 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi không đạt tỷ lệ theo quy định, thì công ty được giảm phần trích quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo đủ mức trích 2 quỹ này. Mức giảm tối đa bằng toàn bộ số trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế phát sinh của năm tài chính.

Đối với các công ty nhà nước đặc thù như công ty có vốn nhiều hơn vốn doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn huy động; công ty nhà nước đang chuyển đổi sở hữu; công ty nhà nước đang thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế -xã hội do Nhà nước giao tại các địa bàn thuộc vùng biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc... việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo khoản 8 Điều 27 Nghị định 09/2009/NĐ-CP.

Việc trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước được quy định theo 3 trường hợp: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tối đa 5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị).

Ttrường hợp hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tối đa 2,5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 100 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị).

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành kể cả trường hợp công ty nhà nước có lãi.

Tin đã đăng