Cấp chứng nhận và thủ tục xuất, nhập khẩu kim cương thô theo Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Thực hiện chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô, ngày 23 tháng 6 năm 2009, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (sau đây gọi tắt là Quy chế Chứng nhận KP).

Thông tư này được ban hành nhằm hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với các thương nhân khi tham gia kinh doanh hoạt động xuất, nhập khẩu kim cương thô.

 

Theo quy định của Thông tư, thương nhân sẽ chỉ được phép xuất, nhập khẩu kim cương thô với các nước là thành viên của Quy chế Chứng nhận KP (danh sách các thành viên được liệt kê tại Phụ lục I của Thông tư). Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép xuất khẩu tới nước thành viên khi có Giấy chứng nhận KP (Phụ lục II) hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ nước thành viên vào Việt Nam khi có Giấy Chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu là thành viên cấp. Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Bộ Công Thương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là Cơ quan xác nhận nhập khẩu cho các lô hàng kim cương thô nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận KP cho các lô hàng kim cương thô xuất khẩu.

 

Thông tư này ra đời thay thế cho Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô và các Quyết định, văn bản hướng dẫn có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK. Thông tư được đăng công báo ngày 06 tháng 7 năm 2009 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 07 tháng 8 năm 2009.

 

 

Tin đã đăng