Từ 01 tháng 7 năm 2013, Nhà nước hỗ trợ cho công tác truyền thanh tại khu công nghiệp

Ngày 06 tháng 05năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 

 

Theo quy định của Thông tư này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ cho công tác truyền thanh tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân với mức chi cụ thể như sau: hỗ trợ biên tập: 75.000 đồng/trang 350 từ; hỗ trợ cho phát thanh viên: 15.000 đồng/lần truyền thanh nhưng không quá 02 lần/ngày; ngoài ra, hỗ trợ ấn phẩm, sản phẩm truyền thông để làm tài liệu biên tập phát thanh.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp, Bộ Tài chính cũng quyết định hỗ trợ cho các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao trong công nhân với mức chi: tối đa 30.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban giám khảo cuộc thi và 200.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký; giải thưởng tập thể được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/giải thưởng; giải cá nhân từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/giải thưởng…

Ngoài ra, Thông tư cũng chỉ rõ: Mức chi cho công tác phổ biến chính sách, pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương được thực hiện theo quy định hiện hành về sử dụng kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; mức chi tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về kỹ năng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho công nhân sẽ được thực hiện theo chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013./.

 

Tin đã đăng