Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 100% chi phí tổ chức triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 03 năm 3013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

 

 

 

Theo đó, tổ chức hoặt tham gia triển lãm trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu môi trường đầu tư và kết quả đầu tư tại Việt Nam sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức triển lãm; hỗ trợ 100% công tác phí cho cán bộ, công chức hướng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện tổ chức hoặc tham gia triển lãm và hỗ trợ 70% công tác phí cho 01 đối tượng/1 đơn vị tham gia không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia triển lãm. Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực và kỹ năng xúc tiến đầu tư cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thu hút đầu tư và doanh nghiệp cũng được hưởng mức hỗ trợ tương tự, cụ thể hỗ trợ 100% chi phí tổ chức khóa đào tạo; hỗ trợ 100% công tác phí cho đối tượng tham gia khóa học là cán bộ, công chức cơ quan nhà nước; hỗ trợ 70% công tác phí cho đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia khóa học…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam; xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư; tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực; đào tạo cán bộ xúc tiến đầu tư thuộc các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao…

Việc tạm ứng kinh phí để thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia được thực hiện tối đa là 70% dự toán chi tiết đã được cấp có thầm quyền phê duyệt và Bộ Tài chính rà soát lại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2013./.

 

Tin đã đăng