Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp chỉ hỗ trợ khi nguồn thu từ hoạt động giải thể, phá sản không đủ để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

 

 

          Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, bán doanh nghiệp sẽ chỉ được Quỹ hỗ trợ phần kinh phí để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư còn thiếu khi nguồn thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật không đủ chi trả. Đối với doanh nghiệp thực hiện giải thế, phá sản sẽ được Quỹ hỗ trợ khi nguồn thu từ hoạt động giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật không đủ để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư.

          Thông tư cũng quy định rõ, đối tượng được hỗ trợ nguồn kinh phí từ Quỹ bao gồm người lao động bị mất việc hoặc thôi việc; các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đóc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên…của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi.

          Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2013/TT-BTC còn quy định đơn vị tiếp nhận kinh phí phải thực hiện chi trả cho người lao động và lập báo cáo quyết toán kinh phí trong thời hạn theo quy định. Sau thời hạn này, nếu đơn vị tiếp nhận kinh phí chưa thực hiện báo cáo thì phải có văn bản giải trình lý do và có trách nhiệm hoàn tất báo cáo trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày quá hạn.Sau 30 ngày, nếu doanh nghiệp vẫn không có báo cáo quyết toán kinh phí thì bị cưỡng chế, thu hồi lại khoản kinh phí đã hỗ trợ.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2013 và thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2008./.

 

Tin đã đăng