Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trong năm 2013 là 42.000 tấn

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.

 

 

 

          Theo đó, các thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 04 năm 2006.

          Thông tư số 02/2013/TT-BCT ấn định lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 là 42.000 tấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013./.

Tin đã đăng