Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án

Ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Theo đó, Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại.

Cũng theo Quyết định này, Thủ tướng quy định thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ) với vốn điều lệ do ngân sách Nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiến, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm cho người lao động.

Thủ tướng cũng quy định mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người và điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng tối đa không quá 07 năm; trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định nhưng không quá 10 năm, với lãi suất không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn vay vốn từ Quỹ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu là 20%; có đủ khả năng trả nợ trong thời hạn quy định trong hợp đồng và phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp nào được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Tin đã đăng