Cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức họp báo 3 tháng/lần

Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình theo các hình thức sau: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 03 tháng/lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí...

Quy chế cũng quy định rõ, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan đó hoặc người được người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là người phát ngôn); hoặc là người có trách nhiệm thuộc cơ quan đó được người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn trường hợp cần thiết (gọi là người được ủy quyền phát ngôn). Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn phải là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Cá nhân khác thuộc cơ quan hành chính Nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan để phát ngôn, cung cấp thông tin; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ hoặc thông tin sai sự thật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Bên cạnh đó, Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg cũng quy định cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007./.

 

Tin đã đăng