Được vay tối đa 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi là Quỹ).

 

 

Nghị định chỉ rõ, giới hạn cho vay của Quỹ đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện (trong khi đó, theo quy định trước đây, giới hạn cho vay này là 15%), và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện. Tổng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ; giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện…

Bên cạnh đó, tại Nghị định số 37/2013/NĐ-CP nêu rõ Chính phủ cũng điều chỉnh quy định về lãi suất cho vay của Quỹ. Cụ thể, lãi suất cho vay của Quỹ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất tín dụng đầu tư lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, bảo đảm bù đắp chi phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu (thay vì quy định không thấp hơn lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2013./.

 

Tin đã đăng