Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VĂN BẢN (RIA)

Xin giới thiệu cách thực hiện một báo cáo đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật

 

I. Mẫu báo cáo RIA (các nội dung của báo cáo được hướng dẫn cụ thể tại Phần III)

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

­­­­­­­­­­­­­­________­­­­­_

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

 

(Tên của văn bản)

 

 

 

                  I.            Xác định vấn đề bất cập: Vấn đề đang được giải quyết

 

 

 

               II.            Các mục tiêu cần đạt được

 

 

 

           III.            Các phương án lựa chọn được xem xét

 

 

 

            IV.            Tác động

 

 

 

               V.            Ý kiến tham vấn

 

 

 

            VI.            Phương thức tuân thủ

 

 

 

        VII.            Tóm tắt và Khuyến nghị

 

 

 

     VIII.            Đánh giá sau thực hiện

 

 

Nơi nhận:                                                         

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hoàng

 

 

 

 

 

II. Quy trình thực hiện báo cáo RIA

          Trong quá trình đánh giá tác động của văn bản dự kiến đề xuất ban hành, cần thực hiện các bước sau đây:

 

1)1. Xác định vấn đề bất cập tổng thể cần giải quyết;

2)2. Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề tổng thể;

3)3. Xác định các phương án để giải quyết vấn đề, bao gồm:

- Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng;

- Phương án 2: Không ban hành văn bản, mà dùng biện pháp thay thế;

- Phương án 3: Ban hành văn bản

4.  Đánh giá tác động của từng phương án đã xác định tại bước 3;

 

Trong trường hợp kết luận cần phải ban hành văn bản (Phương án 3), thì tiếp tục thực hiện các bước sau:

5.  Xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá tác động;

 

Đối với mỗi vấn đề ưu tiên đánh giá tác động đã xác định ở trên, lần lượt tiến hành:

(1) Xác định vấn đề cần phải giải quyết;

(2) Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề;

 

(3) Lựa chọn các phương án để giải quyết từng vấn đề;  

(4) Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích chính cho từng phương án;

 

Hoàn thành xong bước (4) cho một vấn đề, lặp lại trình tự từ bước (1) đến bước (4) cho các vấn đề còn lại. Sau đó, tiến hành các bước sau:

 

6. Thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận; 

7. Viết dự thảo báo cáo RIA;

8. Tổ chức lấy ý kiến chính thức;

9. Chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo RIA dựa trên các ý kiến đóng góp;

10. Giải trình về tiếp thu ý kiên đóng góp của báo cáo RIA.

 

 

III. Hướng dẫn thực hiện báo cáo RIA

 

1. Xác định vấn đề bất cập cần giải quyết

 

 

 

Xác định vấn đề cần giải quyết

 

Hướng dẫn

 

 Xác định vấn đề cần giải quyết

 

 

 

Nêu rõ vấn đề đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, xã hội, môi trường tại Việt Nam và vấn đề đó cần phải giải quyết vấn đề bằng sự can thiệp của nhà nước.

 

Nêu rõ bối cảnh của vấn đề và giải thích tại sao vấn đề lại tồn tại.

 

Biểu hiện của vấn đề là gì? Nguyên nhân phát sinh vấn đề?

 

Giải thích tại sao vấn đề đã xác định không thể giải quyết được bằng các quy định hiện hành (nếu có).

 

 

 

 

 

Cung cấp thông tin về quy định pháp luật hiện hành và giải thích tại sao các quy định này không thể giải quyết được vấn đề. Trong nhiều trường hợp, vấn đề có thể được khắc phục bằng việc thực hiện tốt hơn các quy định hiện hành, thay vì ban hành các quy định mới.

 

 

2. Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề

 

 

 Mục tiêu /mục đích

 

Hướng dẫn

Nêu mục đích chung hay mục tiêu cụ thể của dự thảo văn bản và/hoặc nêu các mục tiêu chi tiết trong từng vấn đề ưu tiên đánh giá cụ thể, nếu đó là một dự thảo văn bản phức tạp.

“Mục đích” được hiểu là những kết quả hay tác động dự kiến mà dự thảo văn bản sẽ mang lại.

Nêu các tiêu chí thực hiện hay các mục tiêu mà dự thảo văn bản cần đạt được và lộ trình để đạt được kết quả (nếu có thể)

Nêu các mục tiêu có thể đo lường được và thời hạn để đạt được các mục tiêu đó.

 

Mô tả mục tiêu :

Trong phần này, cần nêu rõ quy định của dự thảo văn bản nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả nào, và làm thế nào để đạt được mục tiêu này. Mục tiêu nên dễ hiểu và đo đếm được. Đối với các vấn đề phức tạp, có thể đặt ra một mục tiêu mang tính tổng thể và sau đó là các mục tiêu chi tiết.

 

 

3. Xác định các phương án giải quyết vấn đề

 

 

 Các phương án

 

Hướng dẫn

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu “không can thiệp gì thêm”? Đây luôn là Phương án 1.

 

Mọi báo cáo RIA đều có phương án không can thiệp. Nếu nhà nước không can thiệp gì thêm mà chỉ duy trì hiện trạng hay sử dụng các chính sách hiện hành thì vấn đề sẽ như thế nào (nếu có)? Tất cả các phương án khác sẽ được so sánh với phương án này để thấy rõ những thay đổi do các phương án khác mang lại so với bối cảnh “không can thiệp”.

 

Mô tả các phương án thay thế việc ban hành văn bản (các phương án không dùng quy định, mà chỉ sử dụng giải pháp thay thế quy định)

 

Xem xét nếu áp dụng phương án không dùng quy định, mà chỉ dùng các giải pháp thay thế quy định, bao gồm cả phương án cải thiện thực thi của văn bản hiện hành (nếu có) có thể giúp gì cho việc giải quyết vấn đề?

Nếu đề xuất phương án ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần trình bày các phương án thiết kế quy định khác nhau của văn bản.

Nếu cần thiết phải ban hành văn bản, cần cân nhắc các phương án thiết kế quy định khác nhau để giải quyết vấn đề và thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả. Ví dụ, có nên sử dụng giấy phép không? Đồng thời cân nhắc dùng các quy chế về hoạt động thay cho các quy định cụ thể?

 

 

Các loại phương án nên cân nhắc trong báo cáo RIA:

 

Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng (Không can thiệp)

 

Phương án “giữ nguyên hiện trạng” luôn được sử dụng trong RIA, bởi vì phân tích RIA luôn tính tới các tác động ngoài lề, nghĩa là phải so sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi so với giải pháp “giữ nguyên hiện trạng” để tìm hiểu rõ hơn tác động bên lề, nếu có thay đổi. Phương án này được có tính chất vạch ranh giới, tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề. Phương án này là cơ sở để xem xét liệu các phương án khác có thể giúp cho việc cải thiện vấn đề, hay không có tác dụng bằng phương án “không can thiệp”, đồng thời, nó còn có tác dụng hỗ trợ cho việc thuyết minh cho sự cần thiết ban hành văn bản.

 

 

Phương án 2: Phương án không dùng quy định (thay thế việc ban hành văn bản)

Có hai loại phương án không dùng quy định để can thiệp, đó là: Phương án cải thiện việc thực thi các quy định hiện hành (nếu có) và phương án thay thế việc ban hành quy định mới. Cụ thể như sau:

 

 

Phương án cải thiện việc thực thi quy định hiện hành

- Nếu vấn đề này đã có quy định rồi thì phương án đầu tiên nên xem xét là liệu vấn đề có thể được giải quyết bằng cách chỉ cần thực hiện một cách hiệu quả hơn các quy định hiện hành hay không, thay vì ban hành quy định mới. Nói cách khác, liệu vấn đề có được giải quyết thông qua việc thi hành tốt hơn và có hiệu quả hơn các văn bản hiện hành hay không?

 

- Ban hành thêm các quy định mới trong khi đã có quy định sẽ làm cho môi trường pháp lý thêm phức tạp và việc thực hiện các quy định trở nên khó khăn hơn. Quá nhiều quy định pháp luật có thể gây ra xu hướng giật lùi, vì tình trạng không tuân thủ sẽ gia tăng và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy cần cân nhắc phương án thực hiện tốt các quy định hiện hành trước khi tính đến khả năng ban hành và bổ sung văn bản thêm vào hệ thống văn bản vốn đã quá đồ sộ hiện nay.

 

 

- Nếu các quy định hiện hành mâu thuẫn, chồng chéo, không hiệu quả, không khả thi hoặc không còn cần thiết thì giải pháp nhằm cải thiện hệ thống pháp luật hiện hành có thể đề xuất là đơn giản hóa các quy định hiện hành và bãi bỏ những quy định không cần thiết. Đây là giải pháp có thể giải quyết được vấn đề mà không tạo thêm các gánh nặng và chi phí liên quan đến việc ban hành và thực hiện chính sách.  

 

Phương án thay thế ban hành quy định

- Các quy định mang tính mệnh lệnh theo kiểu truyền thống là hình thức can thiệp của nhà nước mà theo đó, pháp luật quy định trách nhiệm đối với đối tượng chịu tác động và chế tài được áp dụng nếu họ không tuân thủ. Đây là hình thức can thiệp phù hợp nếu đạt được kết quả dự kiến một cách hiệu quả và hữu hiệu.

 

- Tuy nhiên, các phương án thay thế quy định không mang tính mệnh lệnh, nhưng có thể tác động đến hành vi của đối tượng cần điều chỉnh cũng nên được cân nhắc sử dụng để bảo đảm giải pháp được lựa chọn là phương án hữu hiệu và hiệu quả nhất. Các phương án này nhiều khi giúp cho việc giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn việc ban hành văn bản mới.

 

 

 

Phương án  3: Phương án sử dụng quy định/ban hành văn bản

- Trong trường hợp ban hành quy định mới được coi là hình thức can thiệp tốt nhất của nhà nước, thì việc xây dựng quy định cần đảm bảo quy định sẽ được thực hiện theo cách hiệu quả nhất, tức là phải có “quy định tốt hơn”. Trong Báo cáo RIA sơ bộ cũng cần thể hiện rõ các phương án dự kiến để lựa chọn quy định tốt hơn.

 

- Cần làm rõ tại sao trong số các phương án đã được cân nhắc lại lựa chọn phương án này và loại bỏ các phương án khác. Điều này có nghĩa là cần có sự so sánh các phương án đã đề xuất, trình bày các ưu, nhược điểm của từng phương án một cách thuyết phục để chứng minh phương án được lựa chọn rõ ràng có ưu thế hơn so với các phương án khác, hay nói cách khác, phương án này đáp ứng được hai tiêu chí cơ bản là:

·         Phương án là cần thiết để đạt được các kết quả rõ ràng, đúng với mục đích đề ra.

·         Phương án giúp đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

 

 

4. Đánh giá tác động (tính toán và so sánh chi phí và lợi ích)

 

 

 

          Các tiêu chí phải đánh giá tác động:

·(1) Kinh tế

·(2) Xã hội

·(3) Môi trường

·(4) Hệ thống pháp luật

·(5) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

·(6) Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân

 

 

Phân tích tác động của báo cáo RIA bao gồm các nội dung sau:

 

 

Các loại tác động

 

 

 

Hướng dẫn

Tác động tới tất cả các doanh nghiệp ở mọi quy mô

Xác định chi phí tuân thủ chính cho doanh nghiệp của mỗi phương án. Các chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp cũng được đưa vào phần lợi ích.

 

Tác động tiêu cực

 

Tác động tích cực

 

Định lượng

§  Tạo thêm khoản chi phí mới cho các doanh nghiệp

§ Tăng chi phí hiện tại cho các doanh nghiệp

§Tăng chi phí do áp dụng thủ tục hành chính mới

 

Mô tả

§ Tăng rào cản gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư

§  Giảm doanh thu của các doanh nghiệp

§ Chi phí cơ hội tính cho thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để tuân thủ quy định

 

Định lượng

§  Giảm các chi phí hiện tại cho các doanh nghiệp

§  Đơn giản hóa hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian tuân thủ quy định cho các doanh nghiệp

 

Mô tả

§ Dỡ bỏ các rào cản cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc gia nhập thị trường hoặc ngành nghề kinh doanh

§ Tăng cường sự an toàn và minh bạch của môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp

Tác động tới doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ phải chịu các gánh nặng về quy định không tương xứng so với các doanh nghiệp lớn hơn: Phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ. Cơ quan soạn thảo cần cân nhắc xem phương án có tác động tiêu cực hoặc tích cực đáng kể nào tới doanh nghiệp vừa và nhỏ không, và liệu các tác động này có lớn hơn các tác động tới doanh nghiệp lớn không. Chẳng hạn như các chi phí hành chính thường nặng nề hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

Giống như các tác động đối với doanh nghiệp, tuy nhiên tập trung vào các tác động không cân xứng đối với SME.

Giống như các tác động đối với doanh nghiệp, tuy nhiên tập trung vào các tác động không cân xứng đối với SME.

Tác động tới Ngân sách nhà nước

 

Phân tích định lượng trong tất cả các báo cáo RIA việc thực hiện trực tiếp và các tác động về nguồn thu của ngân sách nhà nước (nếu có thể). Đánh giá các chi phí quy ra tiền (hoặc các chi phí tiết kiệm được) tính bằng đồng/năm đối với ngân sách nhà nước cho mỗi phương án.  

 

Ví dụ: Các chi phí đối với nhà nước phát sinh khi có các yêu cầu mới đối với nhân sự như cần thêm cán bộ thanh tra, hoặc thiết bị như máy tính, hoặc các nguồn lực khác như không gian làm việc.

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

 

Định lượng

Tạo thêm chi phí hoặc tăng chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc:

§ Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

§  Ban hành văn bản

§  Thi hành văn bản

§  Thiết lập cơ quan mới

§  Đầu tư vào CNTT

§  Thực hiện công tác quản lý

§  Các chi phí mới khác

Định lượng

Bãi bỏ hoặc giảm bớt chi phí cho cơ quan Nhà nước trong việc:

§ Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

§ Thi hành quy định

§ Quản lý quy định

Tác động tới xã hội và công dân

Cân nhắc các tác động lớn của từng phương án có liên quan tới việc lựa chọn chính sách cuối cùng của các nhà hoạch định chính sách:

·        Tác động về xã hội: Các tác động tới sức khỏe và an toàn, tính thống nhất xã hội và các vấn đề xã hội khác của Việt Nam là gì?

·        Tác động tới hệ thống pháp luật: Phương án có nâng cao tính ổn định, minh bạch và chất lượng của hệ thống pháp luật không? Phương án có đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật không?

·        Tác động với các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

 

Mô tả

§ Tăng giá tiêu dùng và chi phí cho người dân

§ Tăng thất nghiệp

§ Giảm thu nhập hộ gia đình

§ Giảm cơ hội làm thay đổi vị trí trong xã hội của người dân

§ Sức khỏe người dân giảm sút hoặc tăng các nguy cơ về sức khỏe

§ Làm tăng hoặc gây ra sự phân biệt đối xử cho một nhóm trong xã hội (ví dụ, phân biệt về giới, dân tộc, tuổi…)

 

Mô tả

§                    Giảm giá tiêu dùng và chi phí cho người dân

§                    Tăng việc làm

§                    Tăng thu nhập hộ gia đình

§                    Tăng cơ hội làm thay đổi vị trí trong xã hội của người dân

§                    Nâng cao sức khỏe người dân

§                    Giảm phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tuổi…

§                    Tiết kiệm thời gian tuân thủ quy định cho người dân

Tác động tới môi trường

Tác động tới môi trường:

Các tác động tới chất lượng môi trường? Các thay đổi về chất lượng môi trường bao gồm các thay đổi của bản thân môi trường, chẳng hạn như các tác động tới sinh vật hoang dã, và các tác động môi trường đối với con người, ví dụ như làm giảm thu nhập hoặc các tác động môi trường tới sức khỏe như các trường hợp bệnh hen suyễn do ô nhiễm không khí đô thị gây ra.

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

§ Tăng ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, nước, đất và tác động tới động vật hoang dã

§ Tàn phá hoặc lãng phí tài nguyên

§ Gia tăng tử vong và bệnh tật có liên quan tới ô nhiễm môi trường

§ Chi phí làm sạch lại môi trường khi bị ô nhiễm

 

§ Giảm ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, nước, đất và tác động tới động vật hoang dã

§ Góp phần đảm bảo tính bền vững của tài nguyên

§ Giảm tử vong và bệnh tật có liên quan tới ô nhiễm môi trường

§ Tiết kiệm chi phí giải quyết ô nhiễm tiềm tàng hoặc thực tế

 

Mức độ đánh giá của báo cáo RIA sơ bộ và báo cáo RIA

 

 

Các lĩnh vực tác động tích cực và tiêu cực

Báo cáo RIA sơ bộ

Báo cáo RIA

 

Tác động về kinh tế tới doanh nghiệp 

 

 

Đánh giá định tính chỉ ra: (1) không có tác động, (2) tác động nhỏ, (3) tác động vừa, hoặc (4) tác động lớn.

Cần thực hiện đánh giá định lượng khi có tác động vừa hoặc lớn, và khi có thể.

Chi phí tuân thủ trực tiếp được lượng hóa theo số đồng/năm,

 

Các tác động khác được mô tả một cách chính xác và được lượng hóa khi có thể.  

Tác động tới ngân sách nhà nước cấp trung ương và địa phương

 

Lượng hóa theo số đồng/năm

Lượng hóa theo số đồng/năm

 

Tác động tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

Đánh giá định tính nếu các doanh nghiệp nhỏ chịu nhiều tác động hơn so với doanh nghiệp lớn. Các chi phí này cần được xác định cụ thể.

Đánh giá định tính nếu các doanh nghiệp nhỏ chịu nhiều tác động hơn so với doanh nghiệp lớn. Các chi phí này cần được xác định và lượng hóa cụ thể.

 

Các tác động lớn khác  trong các lĩnh vực sau: xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Đánh giá định tính chỉ ra: (1) không có tác động, (2) tác động nhỏ, (3) tác động vừa, hoặc (4) tác động lớn.

Đánh giá định tính chỉ ra: (1) không có tác động, (2) tác động nhỏ, (3) tác động vừa, hoặc (4) tác động lớn.

Cần thực hiện đánh giá định lượng khi có tác động vừa hoặc lớn, và khi có thể.

 

 

 

5. Dự kiến các biện pháp bảo đảm việc tuân thủ văn bản

 

Trong phần Tuân thủ của báo cáo RIA, cần có những nội dung sau:

 

 

Tuân thủ

 

Hướng dẫn

Nêu cách thức tổ chức việc tuân thủ đối với phương án được khuyến nghị lựa chọn.

 

Nêu chi tiết phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị sẽ được tuân thủ như thế nào, bao gồm các cách thức tổ chức thực hiện văn bản và chế tài.

Nêu các chi phí tuân thủ đối với phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị.

 

Xác định các chi phí phát sinh liên quan tới việc đảm bảo tuân thủ, bao gồm chi phí cho ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Nêu chi tiết các thủ tục hành chính (TTHC) và chi phí thực hiện TTHC liên quan đến việc tuân thủ phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị (nếu có).

Nêu chi tiết các TTHC mà doanh nghiệp và người dân cần tuân thủ và chi phí thực hiện các TTHC này của doanh nghiệp và người dân.

 

 

 

Các phương thức tuân thủ:

 

a)Tự nguyện tuân thủ

       Giáo dục

       Thuyết phục

       Khuyến khích

 

b)Cưỡng chế tuân thủ

Trình tự, thủ tục thực hiện và cưỡng chế.

 

c)Tổ chức thi hành

Trong báo cáo RIA, cần mô tả chi tiết đề xuất sẽ được thi hành như thế nào và với chi phí bao nhiêu. Nếu chi phí phát sinh do chính quyền địa phương phải chi trả, cần xem liệu đã có nguồn ngân sách bổ sung dành riêng cho mục đích này hay chưa? Các chi phí thi hành có thể bao gồm:

- Chi phí thanh tra, kiểm tra

- Chi phí tập huấn cho các cán bộ thi hành

- Chi phí hành chính

- Chi phí điều tra

- Chi phí tố tụng, bao gồm các chi phí cho luật sư và tòa án.

 

d)Thực hiện chế tài

Chế tài là các biện pháp phạt áp dụng cho các hành vi không tuân thủ quy định. Các chế tài cần được coi là biện pháp ngăn chặn các hành vi không tuân thủ, tuy nhiên chế tài không nên quá khắt khe, nếu không đối tượng chịu tác động sẽ trở nên quá thận trọng và điều này khiến cho các quy định bị hạn chế so với mục đích đề ra.

Các biện pháp chế tài cần tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi không tuân thủ và khi có thể, cần đồng bộ với các chế tài đã ban hành trước đó đối với những hành vi vi phạm có mức độ nghiêm trọng tương tự. Các hình thức chế tài có thể bao gồm:

- Xử lý hành chính

- Xử lý kỷ luật

- Truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

 

6. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực

 

         

 

 

 Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực

 

Hướng dẫn

Nêu quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá đối với VBQPPL sau khi văn bản có hiệu lực.

 

Bao gồm các thông tin về:

-         Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá.

-         Thời điểm tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá

-         Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá

 

Nêu các tiêu chí đánh giá VBQPPL

Sử dụng các mục tiêu đã nêu trong báo cáo RIA để làm tiêu chí đánh giá VBQPPL sau khi thi hành.

 

Nêu rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện và xây dựng báo cáo đánh giá tác động sau ba năm thi hành VBQPPL.

Trường hợp chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, cần nêu rõ thời điểm và cơ quan có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

 

Lưu ý về khác biệt cơ bản giữa báo cáo RIA và báo cáo RIA sơ bộ

Về nguyên tắc, quy trình thực hiện báo cáo RIA tương tự quy trình thực hiện báo cáo RIA sơ bộ, tuy nhiên, có một số khác biệt sau đây:

(1)  Trong báo cáo RIA, danh sách các vấn đề bất cập có thể được xác định lại, nghĩa là số vấn đề ưu tiên được xác định để đưa vào báo cáo RIA có thể nhiều hoặc ít hơn số vấn đề đã được xác định trong báo cáo RIA sơ bộ;

(2)  Trong báo cáo RIA, các phương án được đề xuất có thể nhiều hơn hoặc khác so với các phương án trong RIA sơ bộ, do trong quá trình soạn thảo báo cáo RIA và lấy ý kiến, có nhiều ý kiến góp ý khác;

(3)  Trong báo cáo RIA, chi phí trực tiếp và chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp được lượng hóa thành đồng Việt Nam theo năm, và tác động của chi phí trực tiếp tới người tiêu dùng cũng nên được lượng hóa theo VND/năm.

 

(4)  Do có mức độ phân tích chi tiết, đầy đủ hơn, báo cáo RIA có thể đưa ra kết luận là việc ban hành văn bản là không cần thiết. Trong trường hợp đó, nhóm soạn thảo cần thông báo cho các cơ quan liên quan biết là theo đánh giá của họ, việc tiếp tục xây dựng văn bản không còn cần thiết, hoặc là cần có hành động khác, hoặc không can thiệp gì cả. 

 

 


Tin đã đăng