Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương

Để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Ngày 01 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 0618/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ phổ biến những văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành, đặc biệt là các văn bản có ý nghĩa quan trọng và có hiệu lực thi hành trong năm 2010 như: Luật Cán bộ, công chức; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật quy hoạch đô thị, v.v...

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như các quy định về điện lực, tiết kiệm năng lượng; về bảo vệ người tiêu dùng, về quản lý thị trường, ngoại thương; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, các quy định pháp luật về lao động, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động...; phổ biến và lồng ghép vào môn học pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, gắn với ngành nghề chuyên môn và nội dung đào tạo của nhà trường cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ.

Bộ cũng lên Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể về từng nội dung, đối tượng được phổ biến và tiến độ thực hiện.

TT

Nội dung phổ biến

Đối tượng

phổ biến

Hình thức

phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

 phối hợp

Tiến độ

1

Phổ biến pháp luật theo chuyên đề

Cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp tại địa phương

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Địa phương

Quý I, II, IV/2010

2

Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về ngoại thương

Đối tượng chịu sự điều chỉnh của pháp luật ngoại thương

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Vụ Xuất nhập khẩu và các đơn vị có liên quan

Quý I/2010

3

Sổ tay xây dựng pháp luật ngành công thương

Cán bộ công chức thuộc Bộ, và các đơn vị liên quan

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Quý II/2010

4

Sổ tay giải quyết tranh chấp

Cán bộ công chức thuộc Bộ, và các đơn vị liên quan

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Quý II/2010

5

Hội nghị hướng dẫn đánh giá tác động văn bản  

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp,

Văn phòng Bộ

Quý II/2010

6

Hội nghị phổ biến, tổng kết 5 năm thi hành Luật Cạnh tranh; Luật Điện lực (phổ biến chính sách pháp luật về cạnh tranh và điện lực)

Đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật

Hội nghị tổng kết

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Điều tiết điện lực;

Địa phương

Quý III/2009

7

Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (nếu Luật được Quốc hội thông qua)

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ

Hội nghị phổ biến

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và công nghệ

Quý IV/2010

8

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương

Hội nghị sơ kết

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2010

9

Hoàn thiện và duy trì chuyên mục Hỏi đáp pháp luật; Tin phổ biến pháp luật

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin pháp luật công thương

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ  tháng 01/2010

10

Cập nhật Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương về công nghiệp;  Điều ước quốc tế song phương về thương mại;  Điều ước quốc tế khu vực;  Điều ước quốc tế đa phương

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin điện tử của Bộ

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ  tháng 01/2010

11

Cập nhật văn bản mới theo các cây pháp lý về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương

Cán bộ, công chức Bộ Công Thương và các đối tượng khác

Trang thông tin pháp luật công thương

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Từ  tháng 01/2010

12

Biên soạn Bản tin Pháp luật công thương và Bản tin chuyên đề

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ, các Sở Công Thương và các đối tượng khác

Phát hành ấn phẩm

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Từ  tháng 01/2010

Tin đã đăng