Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 2 - Dự thảo tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giái pháp tăng cường quản lý nhà nước

trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

 

1.      Thông tin về dự án:
Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.
Mục tiêu của dự án:Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Ngoại thương; Bán buôn, bán lẻ; Sở giao dịch hàng hóa phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Nhiệm vụ của Dự án:
Dự kiến, kết quả đầu ra của Dự án sẽ bao gồm các báo cáo nghiên cứu, rà soát, khảo sát trong các lĩnh vực nói trên. Đề xuất xây dựng luật (proposal) là bộ tài liệu gồm: Cơ sở pháp lý; Sự cần thiết xây dựng luật; và Những nội dung cơ bản của dự luật.
Các kết quả đầu ra chính của Dự án:
Kết quả 1: Đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương được trình lên Chính phủ
Kết quả 2: Dự thảo các tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Kết quả 3: Đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương
Hồ sơ mời thầu này phục vụ cho Kết quả 2 nêu trên.
2.      Số lượng tư vấn cần tuyển:
Tổng số: 26 vị trí chuyên gia

 

.      Yêu cầuđối với tư vấn: quy định cụ thể ở Điều khoản tham chiếu của từng Gói thầu.
4.      Sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện: cụ thể tại Điều khoản Tham chiếu.
http://www.mediafire.com/view/ro9zv3hrsj32tzx/TOR_Nhiem_vu_2.5._BBBL.12.10.doc
http://www.mediafire.com/view/95axg2yidsdtbin/TOR_Nhiem_vu_2.3._BBBL.12.10.doc
http://www.mediafire.com/view/k6qbcp292iqgq7z/TOR_Nhiem_vu_2.2._BBBL.12.10.doc
http://www.mediafire.com/view/4ql03f72b68sdz7/TOR_Nhiem_vu_2.1._BBBL.12.10..doc
http://www.mediafire.com/view/8a4mrqkgy8451b5/TOR_Nhiem_vu_2(2).7._BBBL.12.10.doc
5.     Các điều kiện khác
-         Dự án có trách nhiệm cung cấp các thông tin cơ sở về dự án cho việc thực hiện hợp đồng tư vấn. Bao gồm: Khung logic của dự án, văn kiện dự án.
-         Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng của hợp đồng tư vấn này là tài sản của Dự án, tư vấn không được phép sử dụng cho mục đích khác mà không được phép của Dự án.
-         Tư vấn phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo đúng quy định của Nhà nước;
-         Đối với các đoàn khảo sát, dự án chi trả: phương tiện đi lại, công tác phí và tiền khách sạn theo định mức do nhà tài trợ quy định. Các chi phí phát sinh khác chỉ được thanh toán nếu có sự đồng ý của Ban giám đốc Dự án
6.      Địa chỉ liên hệ
-         Các ứng cử viên quan tâm có thể gửi hồ sơ qua đường email hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng dự án.
-         Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 ngày 01 tháng  12 năm 2012 đến trước 16h00 ngày  16  tháng  12 năm 2012.
-         Hồ sơ gồm:
+ 1 sơ yếu lý lịch (tự khai) (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
+ 1 đơn đăng ký dự tuyển.
-         Hồ sơ gửi về:
Văn phòng Ban quản lý dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
 

Tin đã đăng