Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo về Bán Buôn bán lẻ

GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN BÁN BUÔN, BÁN LẺ (Mã “HTBL”)

Thông báo mời thầu Gói thầu dịch thuật tài liệu

GÓI THẦU DỊCH THUẬT TÀI LIỆU (DTL) Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 1 - Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương

Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.

DỰ ÁN LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nhằm thực hiện quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới mà Việt Nam hiện là thành viên và đẩy mạnh hoạt động phòng chống thuốc là trong cả nước, Quốc hội khóa XIII đã chỉ đạo Chính phủ triển khai xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dự thảo Luật Hợp tác xã

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng dự án Luật Hợp tác xã thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003, quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (đối tượng mới so với Luật Hợp tác xã năm 2003); chính sách khuyến khích phát triển và quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là HTX, LHHTX) trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi

Để hoạt động bảo hiểm tiền gửi ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế khi mà Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đồng thời nhằm khẳng định được mục tiêu xây dựng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trở thành một định chế tài chính lớn mạnh; hội nhập và phát triển bền vững; bảo vệ tốt nhất quyền lợi người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội khóa XIII dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi thay thế Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 về bảo hiểm tiền gửi.

Dự án Luật Giám định tư pháp

Tại kỳ họp thứ 2, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật giám định tư pháp (Luật GĐTP). Theo đó

Hướng dẫn vận chuyển hàng nguy hiểm

Để chuẩn hóa quy trình vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BYT vào ngày 17/5/2012.