Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Dự kiến về phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại do Bộ Tài chính soạn thảo đang được lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, về việc giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp...

DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ năm 2006 đến năm 2015 và hướng dẫn nội dung dán nhãn năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2011, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn dãn nhãn năng lượng cho các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng và xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa thực hiện dự án đầu tư bằng vốn nhà nước.

Dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa bao gồm những nội dung chính sau đây:

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sau:

SỬ DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – BÀI HỌC TỪ SINGAPORE

Singapore là một quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. Bên cạnh việc phát triển kinh tế nhanh, mạnh, Singapore còn chú trọng mục tiêu phát triển bền vững, tạo ra một thể thống nhất cho mô hình phát triển kinh tế ở đất nước này. Để đạt được những thành tựu kinh tế lớn đồng thời với phát triển bền vững, Singapore đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau, trong đó, chính sách và pháp luật đầu tư là công cụ hữu hiệu bậc nhất.

Dự thảo Nghị định về khuyến công

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1304/VPCP-KTN ngày 04 tháng 3 năm 2011, Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành có liên quan và các địa phương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Bộ Công Thương và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành Nghị định này.

Sẽ thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ?

Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu không thể thiếu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực của công chức ngành nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định số 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ theo đó thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ

Sẽ có Ngày Hiến pháp Việt Nam?

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang ngày càng giữ vị trí quan trọng trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Để tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, với nhiều quy định mới đang được xin ý kiến như: Có nên quy định Ngày hiến pháp Việt Nam?

Dự thảo Nghị định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: mức phạt tối đa lên đến 500 triệu đồng

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Trong đó, đáng chú ý là mức xử phạt tối đa bằng tiền tăng từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng.