Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Đề cương phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên đến đầu tư xây dựng cơ bản

Luật xây dựng được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật nhà ở ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật doanh nghiệp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các đạo luật trên được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện công cuộc xoá đói, giảm nghèo, từng bước ổn định xã hội, tiến tới phát triển bền vững đô thị và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Việc ban hành các đạo luật này đã góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực lớn để kích cầu đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tạo khung pháp lý thống nhất hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề cương phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này ( Lệnh số 11/2009/L - CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Chuyên đề phổ biến Luật cơ quan đại diện nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Luật Cơ quan đại điện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật Cơ quan đại diện) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 18/6/2009. Đây là văn bản nâng cao hơn nữa tính pháp lý của Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật điều chỉnh một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cương Phổ biến pháp luật của Luật cán bộ, công chức

Ngày 13/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Luật quy định: quản lý cán bộ, công chức (CBCC) phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng; Việc sử dụng, đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ; Thực hiện bình đẳng giới… CBCC trong thi hành công vụ phải chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Khi thi hành công vụ, CBCC phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ

Đề cương phổ biến Pháp luật của Luật công nghệ cao

Luật công nghệ cao số 21/208/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, nêu rõ: Nhà nước tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) trong các lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1099/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO (ACWL).

Quy định mới của Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng liệu có thiếu tính khả thi?

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định 56/2009/NĐ-CP với hai điểm mới nổi bật so với Nghị định số 90/2001/NĐ-CP: Một là Nghị định đưa ra định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai là việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hai quy định mới này có thực sự khả thi và tạo ra cơ chế tốt trợ giúp doanh nghiệp.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đã lên tới 75 năm

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 có nhiều nội dung sửa đổi, trong đó đặc biệt là những sửa đổi liên quan đến những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trong đó nổi bật là sửa đổi về Thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XII (2007 - 2011)

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009, trong đó quy định cụ thể về các hoạt động chủ yếu của Chương trình, nguyên tắc và mức hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình cũng như quy trình, thủ tục thực hiện Chương trình. Thông tư giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.