Trang chủ » Tin tức » Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 05 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2131/QĐ-BCT về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009. Quyết định gồm 3 nội dung chính: bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình năm 2009; rút văn bản ra khỏi Chương trình năm 2009 và điều chỉnh thời gian trình văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình năm 2009.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương

Ngày 27 tháng 02 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 1045/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và Chương trình xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch.