Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Sửa đổi Danh mục hàng hóa GIC được cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN-Hàn Quốc

Kết cấu của danh mục hàng hóa GIC ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM đã được sửa đổi để phản ánh những sửa đổi của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Nhằm đảm bảo cung cấp đầu đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các địa phương. Đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, lợi ích người tiêu dùng và nâng cáo hiệu quả kinh doanh, ngày 22 tháng 7 năm 2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3708/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Hơn 51 tỷ đồng để triển khai Chương trình xúc tiền thương mại thị trường trong nước 2009

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3581/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII

Luật Cơ quan đại điện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật Cơ quan đại diện) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 18/6/2009. Đây là văn bản nâng cao hơn nữa tính pháp lý của Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật điều chỉnh một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công

Phát triển công nghiệp nông thôn là chính sách được Đảng và nhà nước ta luôn khuyến khích thực hiện và chính sách đó đã được cụ thể hoá bằng việc nhà nước ban hành các văn bản pháp luật như: Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012. Để triển khai nguốn kinh phí khuyến công từ ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả, ngày 17/6/2009, Liên bộ Tài chính và Công Thương phối hợp ban hành Thông tư số 125/2009/TTLT/BTC-BCT quy định về vấn đề quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với chương trình khuyến công.

Cấp chứng nhận và thủ tục xuất, nhập khẩu kim cương thô theo Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Thực hiện chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô, ngày 23 tháng 6 năm 2009, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (sau đây gọi tắt là Quy chế Chứng nhận KP).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1099/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO (ACWL).

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XII (2007 - 2011)

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009, trong đó quy định cụ thể về các hoạt động chủ yếu của Chương trình, nguyên tắc và mức hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình cũng như quy trình, thủ tục thực hiện Chương trình. Thông tư giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.