Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội, tổ chức đánh giá tác động kinh tế xã hội, lấy ý kiến công chúng, chuyên gia và các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đối tượng chịu tác động của dự án Luật. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII, ngày 17 tháng 11 năm 2010, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã nhất trí biểu quyết thông qua Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố tại Lệnh số 16/2010/L-CTN ngày 30 tháng 11 năm 2010

Một số điểm mới trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2010 gồm 72 Điều và 11 chương có nhiều điểm mới và khác biệt về nội dung so với Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Một số quy định mới của Luật Viên chức

So với các quy định trước đây về quản lý viên chức, Luật Viên chức vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XII ngày 15 tháng 11 năm 2010 có một số nội dung mới như sau:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VĂN BẢN (RIA)

Xin giới thiệu cách thực hiện một báo cáo đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật

Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại

Ngày 17/6/2010, Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QHXII đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua, thay thế cho Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Ngày 17 tháng 06 năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với 12 chươn, 48 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Đề cương giới thiệu Luật thuế tài nguyên

Luật thuế tài nguyên thay thế Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Luật thuế tài nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và tiếp tục giữ nguyên tắc bảo lưu đối với dự án đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí đã được ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 mà trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí có quy định về thuế tài nguyên.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương

Để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Ngày 01 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 0618/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Đề cương phổ biến Luật Quản lý nợ công

Tại kỳ họp thứ 5, ngày 17 tháng 6 năm 2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật về quản lý nợ công. Dưới đây là một số nội dung chủ yếu xung quanh vấn đề nợ công và Luật quản lý nợ công mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Đề cương phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 12/2009/L - CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.