Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật Giao dịch hàng hóa tương lai

Gói thầu HTGDHH

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 2 - Dự thảo tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giái pháp tăng cường quản lý nhà nước

trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật quản lý ngoại thương

Gói thầu Tổ chức 02 tọa đàm tại Hà Nội và Đà Nẵng, 01 Hội thảo tại Hà Nội về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý ngoại thương

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 3 - Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai thuộc Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

THÔNG BÁO MỜI THẦU TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC 06 gói thầu TVGD-LNN, TVGD-QLNN, TVGD-TCDK, TVGD-TTGD, TVGD-CTCB, TVGD-DGTD phục vụ cho hoạt động lớn Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai thuộc Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thời gian đào tạo nghề luật sư tăng từ 6 tháng lên 12 tháng

Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2006, hiện nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đang được lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để hoàn thiện dự thảo và trình Quốc hội. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có những điểm mới đáng chú ý như sau:

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

Luật khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra

GIỚI THIỆU LUẬT ĐO LƯỜNG

Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các hoạt động đo lường, ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ hai đã thông qua Luật Đo lường.