Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

Đề cương phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật quy định: Chính phủ chỉ ban hành văn bản QPPL dưới một hình thức duy nhất là Nghị định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành dưới một hình thức Thông tư. Bên cạnh đó, Luật mới cũng bổ sung một số cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL như Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, Luật cũ không quy định cho Tổng Kiểm toán quyền này mà thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Tổng Kiểm toán được quy định trong một văn bản khác. Cụ thể, hệ thống văn bản QPPL ở nước ta theo Luật năm 2008 gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc

Đề cương phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên đến đầu tư xây dựng cơ bản

Luật xây dựng được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật nhà ở ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật doanh nghiệp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các đạo luật trên được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện công cuộc xoá đói, giảm nghèo, từng bước ổn định xã hội, tiến tới phát triển bền vững đô thị và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Việc ban hành các đạo luật này đã góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực lớn để kích cầu đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tạo khung pháp lý thống nhất hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề cương phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này ( Lệnh số 11/2009/L - CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Chuyên đề phổ biến Luật cơ quan đại diện nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Luật Cơ quan đại điện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật Cơ quan đại diện) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 18/6/2009. Đây là văn bản nâng cao hơn nữa tính pháp lý của Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật điều chỉnh một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cương Phổ biến pháp luật của Luật cán bộ, công chức

Ngày 13/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Luật quy định: quản lý cán bộ, công chức (CBCC) phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng; Việc sử dụng, đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ; Thực hiện bình đẳng giới… CBCC trong thi hành công vụ phải chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Khi thi hành công vụ, CBCC phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ

Đề cương phổ biến Pháp luật của Luật công nghệ cao

Luật công nghệ cao số 21/208/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, nêu rõ: Nhà nước tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) trong các lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009