Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

Sách chuyên khảo về CISG

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG). Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để đảm bảo thực thi hiệu quả Công ước, ngày 20 tháng 12 năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 2484/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước CISG. Để triển khai Đề án này, Bộ Công Thương đã xây dựng ấn phẩm “Tìm hiểu chung về CISG từ các án lệ tiêu biểu”. Ấn phẩm phân tích toàn diện nội dung cơ bản của Công ước như: phạm vi áp dụng, các nguyên tắc chung, các bước thành lập, thực hiện và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; bình luận các quy định của Công ước thông qua một số án lệ tiêu biểu của các tòa án và trọng tài ở các nước, từ đó khuyến nghị cho doanh nghiệp những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng Công ước, bảo đảm hiệu quả, giảm

Thư Bộ trưởng gửi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), để tiếp tục cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, thực thi pháp luật, Bộ trưởng đã gửi Thư động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật Giao dịch hàng hóa tương lai

Gói thầu HTGDHH

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 2 - Dự thảo tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giái pháp tăng cường quản lý nhà nước

trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật quản lý ngoại thương

Gói thầu Tổ chức 02 tọa đàm tại Hà Nội và Đà Nẵng, 01 Hội thảo tại Hà Nội về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý ngoại thương

Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 3 - Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai thuộc Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

THÔNG BÁO MỜI THẦU TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC 06 gói thầu TVGD-LNN, TVGD-QLNN, TVGD-TCDK, TVGD-TTGD, TVGD-CTCB, TVGD-DGTD phục vụ cho hoạt động lớn Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai thuộc Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thời gian đào tạo nghề luật sư tăng từ 6 tháng lên 12 tháng

Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2006, hiện nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đang được lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để hoàn thiện dự thảo và trình Quốc hội. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có những điểm mới đáng chú ý như sau:

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

Luật khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra

GIỚI THIỆU LUẬT ĐO LƯỜNG

Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các hoạt động đo lường, ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ hai đã thông qua Luật Đo lường.

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội, tổ chức đánh giá tác động kinh tế xã hội, lấy ý kiến công chúng, chuyên gia và các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đối tượng chịu tác động của dự án Luật. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII, ngày 17 tháng 11 năm 2010, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã nhất trí biểu quyết thông qua Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố tại Lệnh số 16/2010/L-CTN ngày 30 tháng 11 năm 2010