Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

Một số điểm mới trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2010 gồm 72 Điều và 11 chương có nhiều điểm mới và khác biệt về nội dung so với Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Một số quy định mới của Luật Viên chức

So với các quy định trước đây về quản lý viên chức, Luật Viên chức vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XII ngày 15 tháng 11 năm 2010 có một số nội dung mới như sau:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VĂN BẢN (RIA)

Xin giới thiệu cách thực hiện một báo cáo đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật

Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại

Ngày 17/6/2010, Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QHXII đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua, thay thế cho Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Ngày 17 tháng 06 năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với 12 chươn, 48 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Đề cương giới thiệu Luật thuế tài nguyên

Luật thuế tài nguyên thay thế Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Luật thuế tài nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và tiếp tục giữ nguyên tắc bảo lưu đối với dự án đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí đã được ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 mà trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí có quy định về thuế tài nguyên.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương

Để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Ngày 01 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 0618/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Đề cương phổ biến Luật Quản lý nợ công

Tại kỳ họp thứ 5, ngày 17 tháng 6 năm 2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật về quản lý nợ công. Dưới đây là một số nội dung chủ yếu xung quanh vấn đề nợ công và Luật quản lý nợ công mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Đề cương phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 12/2009/L - CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Đề cương phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật quy định: Chính phủ chỉ ban hành văn bản QPPL dưới một hình thức duy nhất là Nghị định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành dưới một hình thức Thông tư. Bên cạnh đó, Luật mới cũng bổ sung một số cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL như Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, Luật cũ không quy định cho Tổng Kiểm toán quyền này mà thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Tổng Kiểm toán được quy định trong một văn bản khác. Cụ thể, hệ thống văn bản QPPL ở nước ta theo Luật năm 2008 gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc