Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề

Chuyên đề

Đề cương phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này ( Lệnh số 11/2009/L - CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Chuyên đề phổ biến Luật cơ quan đại diện nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Luật Cơ quan đại điện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật Cơ quan đại diện) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 18/6/2009. Đây là văn bản nâng cao hơn nữa tính pháp lý của Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật điều chỉnh một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cương Phổ biến pháp luật của Luật cán bộ, công chức

Ngày 13/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Luật quy định: quản lý cán bộ, công chức (CBCC) phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng; Việc sử dụng, đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ; Thực hiện bình đẳng giới… CBCC trong thi hành công vụ phải chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Khi thi hành công vụ, CBCC phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ

Đề cương phổ biến Pháp luật của Luật công nghệ cao

Luật công nghệ cao số 21/208/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, nêu rõ: Nhà nước tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) trong các lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009