Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngà

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp