Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp