Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Xúc tiến Thương mại  
Có tất cả: 17 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
72/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 15/11/2010
0221/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010 14/01/2010
80/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 21/05/2009
36/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Công Thương về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 10/10/2008
123/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. 08/09/2008
1331/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia 04/03/2008
20/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 31/07/2007
1253/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 31/07/2007
1252/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quy định trình tự và thủ tục đánh giá Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2007
0712/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 07/05/2007
0110/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Hệ thống tiêu chí lực chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 25/01/2007
0119/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thương hiệu quốc gia Việt Nam 25/01/2007
250/206/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg 31/10/2006
12/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010. 28/02/2006
279/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 03/11/2005