Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung  
Có tất cả: 15 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
2746/QĐ-BTP Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014 22/11/2010
2840/QĐ-BCT danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 28/05/2010
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
712/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 21/05/2010
0863/QĐ-BCT Quyết định ban hành Mục tiêu chất lương, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương 12/02/2010
160/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020 04/12/2008
18/2007/QĐ-BCT Về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” 31/12/2007
19/2007/QĐ-BCT Về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” 31/12/2007
17/2007/QĐ-BCT Về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” 31/12/2007
31/2007/QĐ-BCN Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015, có xét đến năm 2020 20/07/2007
30/2007/QĐ-BCN Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020 17/07/2007
29/2007/QĐ-BCN Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020 11/07/2007
27/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 15/02/2007
113/2006/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010 24/05/2006
23/2005/QĐ-BCN Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" 05/05/2005