Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 184/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 184/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm