Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương  
Có tất cả: 71 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pêru 03/07/1998
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 24/03/1998
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào 09/03/1998
DUQTSP Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Văn hóa và Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-ri-xơ 15/11/1997
DUQTSP Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ 27/08/1997
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Nauy về thương mại và hợp tác kinh tế 22/04/1997
DUQTSP Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Gioocđani 23/03/1997
DUQTSP Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ 08/03/1997
DUQTSP Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Gabông 28/11/1996
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Achentina và Chính phủ CHXHCN Việt Nam về hợp tác kinh tế và thương mại 03/06/1996
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác 08/04/1996
DUQTSP Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nhà nước Ixraen 24/01/1996
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp về hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ 12/01/1996
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Canada về thương mại và mậu dịch 13/11/1995
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia về hợp tác kinh tế thương mại 06/11/1995