Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương  
Có tất cả: 71 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTSP Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2008 10/01/2008
DUQTSP Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari 23/11/2006
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa thống nhất Tanzania 01/12/2004
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Môdămbích và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 14/11/2003
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Libăng 12/08/2003
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xiera Leon 30/05/2003
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Cônggô 27/10/2002
DUQTSP Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Namibia 27/07/2002
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên 03/05/2002
DUQTSP Hiệp định khung về hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha 08/10/2001
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế - thương mại 21/09/2000
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 13/07/2000
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Nam Phi 25/04/2000
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ 13/12/1999
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tadgikistan về hợp tác kinh tế - thương mại 19/01/1999