Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/04/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ănggôla
Nội dung:
Từ khóa: Ănggôla
Văn bản đính kèm